Адвокат М-р. Владимир Бангиевски од адвокатската канцеларија "Бангиевски", магистар по правни науки од областа на граѓанското право,поседува големо практично и теоретско искуство од областа на граѓанското право, автор на многу научни трудови во разни списанија и зборници. www.law-bangievski.mk
   Стамен Филипов, истакнат правник, многу познат на јавноста како поднесувач на најмногу иницијативи пред Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста на многу одлуки, решенија и пресуди, но и на закони, од кои за голем број судот повел постапка и донел укинувачка или поништувачка одлука.