Европска коненција за заштита на човековите права 1-31 стр.

Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права 31-39 стр.

Универзална декларација за човековите права 39-41 стр.

Устав на РМ 41-78 стр.

Виенска декларација и Програма за акција од Светска конференција за човекови права 78-96 стр.