Како Здружение на граѓани чии цели се: да ги остварува и заштитува економските, социјалните, културните, научните, стручните, техничките, хуманитарните, образовните, здравствените, спортските и други права, интереси и уверувања на своите членови кои произлегуваат од уставните права и се во согласност со Уставот, законот и човековите права кои произлегуваат од цивилизациските и природните законитости (Статут, чл.10) ќе се произнесува и залага за и заштита на правата, за прашања и предмети од сферата и областа од негов интерес, кои особено се однесуваат за заштита на човековите и граѓанските права и слободите, и создавање предуслови за здраво, достоинствено, возвишено, мирно, слободно и полнотно живеење и создавање.