Здружението "Преродба" е основано и регистрирано особено како составен дел на авторското целовито Генетичко истражувачко творештво - "Гениусистемс" со дваесетина иновативни сегменти, откритија, изворни мисли, тези, коешто претставува теоретско - пракричен примеnлив систем во сите области на човековото живеење и создавање, заштитено со Законот за авторското право и сродните права, а на здружението "Преродба" му е дадено авторските сегменти да ги третира и реализира во делот на својата програма, како здружение на граѓани регистрирано на 22.04.2004 година и заведено во Регистарот на здруженија на граѓани, Во Централниот регистар на РМ.

Авторството е на правната регистрација на Самостоен мултимедијален уметник Ристо Данаил Мијакоски "Мијачки Зограф", континуирано од 1969 година до 2012 година, потоа СМУ ТП Ана Александар Бобинкова Мијаковска "Мијачки Зограф", со национални и цивилизациски димензии, со мноштво автентични заложби и иницијативи, а авторот целото свое творештво и својот имот и создадени дела ги посвети и ги стави во функција на цивилизацискиот и регионален развој и на глобално цевилизациско рамниште, доставено и до матичното Министерство за култура.